Classic problems

“Classic” ở đây với nghĩa là những bài có phát biểu ngắn gọn và có thể ứng dụng trong các bài toán lớn khác

Updated 6/4/2017

Lưu ý: 
+ Substring / Subarray là dãy con liên tục 
+ Subsequence là dãy con có thể không liên tục

Dãy số

– Tìm Subsequence dài nhất của dãy số (LIS – Longest Increasing Subsequence) O(NlogN): code mẫu

String

– So khớp chuỗi KMP O(N+M): code mẫu , bài tập

– Tìm Subsequence chung dài nhất của 2 xâu/dãy (LCS – Longest Common Subsequence ) O(N*M) : bài tập

– Tìm số bước biến đổi (delete, add, replace) ít nhất để biến xâu này thành xâu kia (String Alignment, Edit Distance) O(N*M)  : bài tập

Palindrome

– Tìm Palindrome Subsequence dài nhất trong một xâu O(N*N): bài tập

– Thêm vào cuối xâu S ít kí tự nhất để được xâu Palindrome O(N): bài tập

– Thêm vào xâu S ít kí tự nhất để được xâu Palindrome O(N*N): bài tập

– Biến đổi xâu S (delete, insert, replace) ít thao tác nhất để được xâu Palindrome O(N*N) : bài tập

– Đếm số Palindrome Subsequence trong xâu S O(N*N): bài tập

Suffix Array

– Tìm Substring dài nhất xuất hiện ít nhất 2 lần trong 1 xâu O(Nlog^2N): bài tập

– Tìm Substring chung dài nhất của 2 xâu (LCS – Longest Common Substring) O(Nlog^2N): bài tập

– Tìm Substring chung dài nhất của M xâu trong N xâu cho trước (M <= N)

Graph

– Kiểm tra xem một đồ thị  liên thông vô hướng có phải là một Clique hay không: E = V*(V-1)/2: bài tập

– Tìm thứ tự topo của một đồ thị có hướng không chu trình (DAG)

– Tìm tất cả thứ tự topo của một đồ thị có hướng không chu trình (DAG)

Advertisements

Print matrix in spiral order

Input:

3

Output:

1 2 3
8 9 4
7 6 5

Code C++:

void spiral_matrix(const int n) {
  vector<vector<int>> a;
  a.assign(n+1, vector<int>(n+1,0));
  
  int cnt = 0;
  int i = 1, j = 1;
  
  while(cnt < n*n) {
    // left to right
    while(j <= n && a[i][j] == 0) {
      a[i][j] = ++cnt;
      j++;
    }
    j--; i++;
    
    // top to bot
    while(i <= n && a[i][j] == 0) {
      a[i][j] = ++cnt;
      i++;
    }
    i--; j--;
    
    // right to left
    while(j >= 1 && a[i][j] == 0) {
      a[i][j] = ++cnt;
      j--;
    }
    j++; i--;
    
    // bot to top
    while(i >= 1 && a[i][j] == 0) {
      a[i][j] = ++cnt;
      i--;
    }
    i++; j++;
  }
  
  
  
  // print result
  for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++) {
    for(int j = 1; j < (int)a[1].size(); j++)
      cout << a[i][j] << ' ';
    cout << '\n';
  }
}

Explain Normal Equation matrix formula

I’m just learning the Machine Learning course of Andrew Ng on coursera , and at the Normal Equation lesson I encountered a matrix formula to compute regression coefficients \Theta without the explanation of how to come up with that.

There are some blogs on the Internet prove this formula in very detail and I just want to share an easy way to explain as well as to memorize the formula that is efficiently and handy.

So we have matrix X as the design matrix, and Y is the output vector of size (m+1). We want to find\Theta matrix so that:

$latex X \Theta = Y$

All we want to do is isolating \Theta in the left side (just like we always do to isolate x when solving a equation). And to do that, we want to “bring” what multiply by \Theta to the right side, and we can do that only when “what” is a square matrix (make sense right ?).

So now X is not a square matrix yet, we will multiply X by its transpose matrix, which is $latex X^{T}$. Now we have:

$latex X^{T}X\Theta = X^{T}Y$

Now X^{T}X is a square matrix, we can “bring” it to the right side:

\Theta = (X^{T}X)^{-1}X^{T}Y

And that’s it !

 

Sự khác nhau giữa Population và Sample

Lấy ví dụ: chiều cao trung bình ở nam giới, đây là một Population vì nó bao gồm tất cả những người đàn ông ở cả quá khứ (đã chết), hiện tại (đang sống) và tương lai (được sinh ra). Căn bản là chúng ta không thể tiến hành khảo sát trên toàn bộ Population vì không thể đo được chiều cao của tất cả đàn ông được (ví dụ như những người nam chưa được sinh ra). Thậm chí nếu có thể, thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và tiên bạc. Ở ví dụ trên, chúng ta có một Population là “nam giới”, và thông số cần khảo sát là “chiều cao” của họ.

Thay vì vậy, chúng ta có thể tiến hành đo (thống kê) chiều cao của một tập con những nam giới – gọi là Sample (mẫu) – và từ đó suy luận kết quả của toàn bộ Population. Gọi là suy luận vì việc có những số liệu không ổn định và không chính xác là điều khó tránh khỏi trong việc có được kết quả của Population chỉ dựa trên một Sample của nó. Điều này là hiển nhiên vì số phần tử trong Sample ít hơn số phần tử trong Population, nên sẽ có mất mát thông tin.

Nói tóm lại:
Sample là một nhóm các thực thể tham gia vào việc khảo sát của bạn (có trong dữ liệu của bạn)
Population là một nhóm các thực thể lớn hơn, mà kết quả của nó sẽ được suy luận từ kết quả của Sample.

Có nhiều phương pháp để chọn một Sample và môn học nghiên cứu về nó được gọi là Sampling Theory (lý thuyết lấy mẫu). Một phương pháp hay được dùng là Simple Random Sampling (SRS). Trong SRS, mỗi phần tử của Population đều có xác suất được chọn vào một Sample như nhau (cho nên mới có từ Random). Có nhiều phương pháp lấy mẫu khác như Stratified Sampling, Cluster Sampling… mỗi cái đều có ưu và nhược riêng.

Cần lưu ý rằng Sample mà chúng ta lấy ra từ Population chỉ là một trong một tập lớn các Sample tiềm năng. Nếu 10 nhà nghiên cứu cùng khảo sát trên một Population, việc dùng các Sample khác nhau có thể sẽ thu được kết quả khác nhau. Quay trở lại ví dụ ban đầu, mỗi nhà nghiên cứu kết thúc với một chiều cao nam giới khác nhau, tức là việc thống kê chiều cao thay đổi theo từng Sample, sự phân phối này gọi là Sampling Distribution. Chúng ta có thể dùng phân phối này để hiểu về tính bất định trong ước đoán về thông số của Population.

Tham khảo và dịch từ: https://stats.stackexchange.com/questions/269/what-is-the-difference-between-a-population-and-a-sample

Thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhì

Code C++:
Độ phức tạp: O(VE)

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <utility>
#include <cmath>
#include <set>
using namespace std;

#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second

const int oo = 1e10;

typedef long long ll;
typedef pair<int, int> ii;
typedef pair<ll, ii> edge;

int n, m, lab[1005];
vector<edge> edges, mst_edges;

int root(int u) {
  if (lab[u] < 0) return u;
  return lab[u] = root(lab[u]);
}

void merge(int u, int v) {
  u = root(u);
  v = root(v);
  if (u == v) return;
  if (lab[u] > lab[v]) swap(u, v);
  lab[u] += lab[v];
  lab[v] = u;
}

ll scan_edges(int _u = 0, int _v = 0) {
  memset(lab, -1, sizeof lab);
  
  ll min_cost = 0;
  for(auto e : edges) {
    int u = e.se.fi;
    int v = e.se.se;
    ll w = e.fi;
    if (u == _u && v == _v) continue;
    if (root(u) != root(v)) {
      merge(u, v);
      min_cost += w;
      if (_u == _v) mst_edges.pb(e);
    }
  }
  
  set<int> roots;
  for(int u = 1; u <= n; u++) roots.insert(root(u));
  if (roots.size() != 1) return oo;
  return min_cost;
}

int main() {
  
  // reset
  edges.clear(); mst_edges.clear();
  memset(lab, -1, sizeof lab);
  
  // input
  cin >> n >> m;
  for(int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v; ll w;
    cin >> u >> v >> w;
    edges.pb(mp(w, mp(u, v)));
  }
  
  // modify Kruskal
  sort(edges.begin(), edges.end());
  
  cout << "MST: " << scan_edges() << '\n';
  ll mincost2 = oo;
  for(edge e : mst_edges)
    mincost2 = min(mincost2, scan_edges(e.se.fi, e.se.se));
  cout << "MST2: " << mincost2;
  
  return 0;
}

Input:

5 8
1 3 75
3 4 51
2 4 19
3 2 95
2 5 42
5 4 31
1 2 9
3 5 66

Output:

MST: 110
MST2: 121

Happy coding,