Bài dịch Game Design Pattern – Mục lục

Game Design Patter- Robert Nystrom
Bản dịch tiếng việt


MỤC LỤC

i. Lời cảm ơn

  • I. Giới thiệu
    1. Cấu trúc, hiệu năng và games
  • II. Xem lại các mẫu thiết kế
    2. Mẫu Command
    3. Mẫu Flyweight
    4. Mẫu Observer
    5. Mẫu Prototype
    6. Mẫu Singleton
    7. Mẫu State
  • III. Sequencing Patterns
    8. Mẫu Douple Buffer
    9. Mẫu Game Loop
    10. Mẫu Update Method
  • IV. Behavioral Patterns
    11.Bytecode
    12. Subclass Sandbox
    13. Type Object
  • V. Decoupling Patterns
    14. Component
    15. Event Queue
    16. Service Locator
  • VI. Optimization Patterns
    17. Dirty Flag
    18. Object Pool
    19. Spatial Partition
    20. Data Locality
Advertisements

2 thoughts on “Bài dịch Game Design Pattern – Mục lục

    • Ở thời điểm mà mình viết bài này thì không có bản pdf mà chỉ có bản free trên web, mình dịch từ trên đó và thấy đọc ở trên web cũng không có vấn đề gì. Bạn thử search lại bản pdf xem ?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s