Bài dịch Game Design Pattern – Mục lục

Game Design Patter- Robert Nystrom
Bản dịch tiếng việt


MỤC LỤC

i. Lời cảm ơn

 • I. Giới thiệu
  1. Cấu trúc, hiệu năng và games
 • II. Xem lại các mẫu thiết kế
  2. Mẫu Command
  3. Mẫu Flyweight
  4. Mẫu Observer
  5. Mẫu Prototype
  6. Mẫu Singleton
  7. Mẫu State
 • III. Sequencing Patterns
  8. Mẫu Douple Buffer
  9. Mẫu Game Loop
  10. Mẫu Update Method
 • IV. Behavioral Patterns
  11.Bytecode
  12. Subclass Sandbox
  13. Type Object
 • V. Decoupling Patterns
  14. Component
  15. Event Queue
  16. Service Locator
 • VI. Optimization Patterns
  17. Dirty Flag
  18. Object Pool
  19. Spatial Partition
  20. Data Locality
Advertisements

2 thoughts on “Bài dịch Game Design Pattern – Mục lục

  • Ở thời điểm mà mình viết bài này thì không có bản pdf mà chỉ có bản free trên web, mình dịch từ trên đó và thấy đọc ở trên web cũng không có vấn đề gì. Bạn thử search lại bản pdf xem ?

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s