Modular multiplicative inverse – Tính nghịch đảo theo modulo

Nghịch đảo của a theo modulo m (Modular Multiplicative Inverse – MMI) là một số nguyên x sao cho:
a^{-1}\equiv x \enspace (\textrm{mod} \, m)

Tương đương với:
ax \equiv aa^{-1}\equiv 1 \enspace (\textrm{mod} \, m)

Nghịch đảo của a theo module m (là x) tồn tại chỉ khi a và m nguyên tố cùng nhau, tức là:
gcd(a,m)=1

Hãy xem xét một vài cách để tính MMI

1. Brute Force
Chúng ta có thể duyệt tìm số x sao cho:
ax \equiv 1 \enspace (\textrm{mod} \, m)

int divMod(int a, int m) {
  a %= m;
  for(int x = 1; x < m; x++)
    if ((a*x) % m == 1) return x;
}

Độ phức tạp: O(M)

2. Sử dụng giải thuật Euclid mở rộng (Extended Euclidean Algorithm – EEA)
Chúng ta cần tìm số x sao cho a·x = 1 (mod m). Biểu thức này có thể viết lại thành a·x = 1 + m·y, tương đương với a·x – m·y = 1. Bởi vì x và y không nhất thiết phải là số dương, vì vậy chúng ta viết lại biểu thức ở dạng chuẩn:
a·x + m·y = 1

Trong số học, bổ đề Bézout phát biểu rằng: Nếu d là ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên a, b; thì tồn tại 2 số nguyên x và y sao cho:
a·x + b·y = d
Và để tìm x, y; chúng ta có thể sử dụng EEA.

EEA là một sự mở rộng từ thuật toán Euclid. Bên cạnh việc tìm ước chung lớn nhất của 2 số a và b, EEA còn tìm ra 2 số x và y (thông thường 1 trong 2 số này sẽ âm) thoả mãn bổ đề Bézout: a·x + b·y = gcd(a, b).

EEA đặc biệt hữu dụng khi a và b là 2 số nguyên tố cùng nhau, khi đó x là nghịch đảo của a theo modulo b, và y là nghịch đảo của b theo modulo a (quy về bài toán hiện tại của chúng ta)

EEA kết hợp quá trình tìm GCD(a, b) trong thuật toán Euclid; đồng thời tìm thêm cặp số x, y thoả mãn bổ đề Lemma sử dụng công thức truy hồi:
1. Nếu a = 0, thuật toán kết thúc, trả về kết quả x = 0, y = 1 (Vì lúc này gcd(a, b) = b, vậy ta có ax + by = 0·0 + b·1 = b)
2. Ngược lại:
+ Tính thương q = b / a và số dư r = b % a
+ Đệ quy tìm cặp số x1, y1 sao cho a·x1 + r·y1 chia hết bởi a và r
+ Cuối cùng thuật toán trả về kết quả x = y1 – q · x1 và y = x1 (*)
(*)
Tại hàm đệ quy (a, b), ta cần tìm x, y sao cho a·x + b·y = gcd(a, b) = d.
Hàm này lại gọi đến hàm (b%a, a)
Tại hàm đệ quy (b%a, a), ta cần tìm x1, y1 sao cho:
(b%a)·x1 + a·y1 = gcd(b%a, a) = d.
Vậy ax + by = (b%a)x1 + ay1
Nếu chọn y = x1 (vì sao ? Chọn y khác thì sao ?) , tính toán ta có x = y1 – (b/a)·x1

Code C++:

int64_t extGcd(int64_t a, int64_t b, int64_t& x, int64_t& y) {
  if (!a) {
    x = 0;
    y = 1;
    return b;
  }
  int64_t x1, y1;
  int64_t d = extGcd(b % a, a, x1, y1);
  x = y1 - (b / a) * x1;
  y = x1;
  return d;
}

Độ phức tạp: O(log(max(a, b))

Như vậy để tính nghịch đảo của a theo modulo m, ta sử dụng hàm extGcd như sau:

int64_t x, y;
int64_t g = extGcd(a, m, x, y);
if (g != 1) // bad gcd
else // x là nghịch đảo của a theo modulo m

Tham khảo:
[1] http://vuontoanblog.blogspot.com/2012/11/Euclidean-algorithm1.html
[2] https://comeoncodeon.wordpress.com/2011/10/09/modular-multiplicative-inverse/
[3] http://vnoi.info/wiki/translate/he/Number-Theory

Happy coding,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s