Dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất

Đề bài: Cho dãy số A, tìm và in ra vị trí bắt đầu, kết thúc của dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất; và tổng lớn nhất đó

Input:
5
1 2 3 4 -5

Output:
1 4 10

Code C++:
Độ phức tạp O(N)

#include <iostream>
#include <utility>
using namespace std;

/*---------------------------*/

int main() {
  
  int n; cin >> n;
  long long sum = 0;
  long long ans = 0;
  int tracki = 1;
  pair<int,int> resIndex;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    int v;
    cin >> v;
      
    sum += v;
      
    if (ans < sum ||
      (ans == sum /* && i-tracki > resIndex.se - resIndex.fi) */)) {
        ans = sum;
        resIndex.first = tracki;
        resIndex.second = i;
      }
      
    if (sum < 0) {
      sum = 0;
      tracki = i + 1;
    }
      
  }
  
  if (ans <= 0) cout << "Bad input";
  else cout << resIndex.first << " " << resIndex.second << ' ' << ans;

  return 0;
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s