Đại từ trong tiếng Pháp – Le pronom en Français

Bài viết là tổng hợp của nhiều nguồn khác nhau

Pronom là loại từ dùng để thay thế (để khỏi phải nhắc lại) một danh từ, một tính từ, một ý hoặc một mệnh đề.

Trong tiếng pháp có 6 loại đại từ:
1. Đại từ nhân xưng – Le pronom personnel:
Link 1
2. Đại từ sở hữu – Le pronom possessif
Link 1
Link 2
Bonus tính từ sở hữu:
Link 3
Link 4
3. Đại từ chỉ định – Le pronom démonstratif
Link 1
Link 2
Link 3
4. Đại từ quan hệ – Le pronom relatif
Link 1
5. Đại từ bất định – Le pronom indéfini
Link 1
Link 2
6. Đại từ nghi vấn – Le pronom interrogatif
Link 1
Link 2

Happy learning,

Advertisements