UVa 12467 – Secret Word

Đề bài

Lời giải: http://ouo.io/DDjc6o

Source code: http://ouo.io/Xn9YP

Happy coding,

Advertisements

[NTUCoder] FINDTEXT – Trò chơi tìm chữ 3

Đề bài: http://laptrinh.ntu.edu.vn/Problem/Details/5548

Lời giải:
+ Áp dụng trực tiếp KMP
+ Hiểu ý nghĩa mảng Preprocessor của KMP (Xem bài viết về KMP tại đây )

Độ phức tạp: O(N)

Source code: http://ouo.io/g5Ny4

Lưu ý:
+ Xâu đầu vào khá lớn nên để AC được phải có ios::sync_with_stdio(0);

Happy coding,