Kiểm tra chu trình trong đồ thị có hướng – cycle check

Ý tưởng:
– Sử dụng DFS
– Nếu đồ thị có hướng G có chu trình, thì sẽ tồn tại một đỉnh u thuộc G sao cho trong quá trình duyệt cây dfs gốc u, sẽ gặp lại chính đỉnh u này.
– Như vậy, với mỗi đỉnh u trong G, ta sẽ sử dụng một mảng đánh dấu visit[u] với ý nghĩa:
+ visit[u] = 0 – u chưa được thăm
+ visit[u] = 1 – u “đã được thăm” trong quá trình duyệt một cây DFS gốc nào đó.
+ visit[u] = 2 – u đã được thăm (quá trình duyệt cây DFS gốc u đã hoàn tất)
Xem code để hiểu rõ hơn

Code C++

cycle = false;

void dfs(int u) {
  visit[u] = 1; // đã được thăm trong quá trình duyệt cây dfs gốc u
  for(int v : a[u])
    if (visit[v] == 0) dfs(v);
    else if (visit[v] == 1) cycle = true; // nếu gặp 1 đỉnh v đã được thăm trong quá trình duyệt cây dfs gốc u, thì đồ thị có chu trình (chu trình này nằm trong cây dfs gốc u)

  visit[u] = 2; // kết thúc quá trình duyệt cây dfs gốc u, tất cả các đỉnh con trong cây này đều được cập nhập visit = 2
}

if (cycle) đồ thị G có chu trình
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s